KOR ENG 日本語

문 의 처 (영업 및 기술지원, 사업제휴)


○ 영업 및 기술지원 문의처 :
    (1) 본 사 : 전라남도 순천시 원가곡1길 6-7 (가곡동)
        ○ Tel: 061-741-0815 Fax: 061-741-0817
        ○ E-mail : gus0694@naver.com

    (2) 서울지사 : 경기도 광명시 소하로190(G타워B동1213호)
        ○ Tel: 02-868-8029 Fax: 02-868-8059
        ○ E-mail : hjhtop0192@naver.com디지털비디오레코더,보안용카메라 TTA 정보 관리TTA 디지털 비디오 레코더 인증 정보 관리 ( NVR )

1. 모 델 명 : HMI-SIN128B-E
○ 파생모델: HMI-SIN100B-E, HMI-SIN81B-E, HMI-SIN64B-E, HMI-SIN49B-E,
                       HMI-SIN36B-E, HMI-SIN25B-E, HMI-SIN16B-E
○ 소프트웨어 파일명 : nvr-2.9.20.8.28-hmi-tta.iso
○ 펨웨어 버전 : 2.9.20.8.28
○ 해시 값(SHA-256) :    06c7250c40892761efdc510c9a5b2c6db9af0351e382567ca8ce31b78e672a93 nvr-2.9.20.8.28-hmi-tta.iso

2. 모 델 명 : HM-NVR-16B-E
○ 제품 설명 : 16채널 H/W 디지털비디오레코더
○ 소프트웨어 파일명 : nvr-2.9.23.5.3-hm-tta.iso
○ 펨웨어 버전 : 2.9.23.5.3
○ 해시 값(SHA-256) :    479170e412f73aa42bcc8d3710c35a2e7c3eb13604943603275ebc5a6e194748 nvr-2.9.23.5.3-hm-tta.iso

3. 모 델 명 : HM-NVR-25B2
○ 제품 설명 : 25채널 H/W 디지털비디오레코더(2Bay)
○ 소프트웨어 파일명 : nvr-2.9.23.8.8.iso
○ 펨웨어 버전 : 2.9.23.8.8
○ 해시 값(SHA-256) :    0609820a03a057b22f682161ae2bf26e215a1cd514a844b7ac1368bb1a6e7e2d nvr-2.9.23.5.3-hm-tta.iso

* 2023년 8월 TTA 버젼 *
4. 모 델 명 : HMI-SIN128B-E
○ 제품 설명 : 128채널 H/W 디지털비디오레코더(8Bay)
○ 소프트웨어 파일명 : nvr-2.9.23.8.8.iso
○ 펨웨어 버전 : 2.9.23.8.8
○ 해시 값(SHA-256) :    0609820a03a057b22f682161ae2bf26e215a1cd514a844b7ac1368bb1a6e7e2d nvr-2.9.23.5.3-hm-tta.isoTTA 보안용 카메라 인증 정보 관리

1. 모델명: HMI-LED200B
○ 소프트웨어 파일명 : s3l_fw_all.dat
○ 버전정보: AS3L_SWU1_V1.0.0.17
○ 해시 값(SHA-256) : c2bd4d0e21aca5c5464fceeb21f90977f954dfd6402fa173208044a2261dfe8a

2. 모델명: HY-WIP-HS26A-04B , HY-WIP-HS26A-04D, HY-HIP-4036PTZ,HY-HIP-H100, HY-HIP-H300
○ 소프트웨어 파일명 : s3l_fw_all.dat
○ 버전정보: AS3L_SWU1_V1.0.0.17
○ 해시 값(SHA-256) : e4e962ae2fa5f051717708e8eba59953ee6d5b845597d652ba1f8bdfc9d511f4

3. 모델명: HY-FSIP-510PT ,HY-WIP-HS368
○ 소프트웨어 파일명 : rf_af-4.52-A6-rp_NB.tar.gz
○ 버전정보: 4.52-A6-rp_NB
○ 해시 값(SHA-256) :
   bcd665d1ff004778a566298f56eebc232f87a9409c522a2818fde97c4db7b7c4 KImage_2311-A6
   cb9636e6562ca5428cc8f6f2b028db4002e9a7fe2f765b73667fd5fc109fffd3 bld_2311-A6.bin
   60c5891e468b5ac56212442ede4735fef97f9cc148e3decbfce4fd9dbbe46210 bst_2311-A6.bin
   ca80b7d2caae8db04678f71ea5e6acede1afc1604af8a6016d52bc9a300d1133 bst_s3l33m_2311-A6.bin
   60c5891e468b5ac56212442ede4735fef97f9cc148e3decbfce4fd9dbbe46210 bst_s3l55m_2311-A6.bin
   079e1a5f1ec6883d8a65839dcaf3552ccd1b81916bf63b23681cc6dd131f805d chgki
   18b9ee50a8908c5c8b3c3e6b82f97287358402a9ceb570d1960fa6b7a908a95b fwup-function
   4c8b38455df44b05bedd7a1daab4767e4dc036553f8bd7615fa46c20bbdc6a2c fwupdate.sh
   ae51770fa5b2ae0dda9db8630407c19506febe3acc73fdbc236a7126be88bfc7 oem_def_hw.sh
   6eb3c491440ba39e6343e79845ddda7f6be83374dec5010361c9bc7280999998 ramdisk_1.52-A6-rp.gz
   ce904eb3dd5dabb4ac880efb23560cf2dd1373f2a47b83336ad5dafeed789e97 rsw_af-4.52-A6-rp_NB.tar.gz
   f886c33e0af83cfa22c69ff9258a4f4dcf8c756570c34a644e37925c6f34adfa s3lm_flexwatch.dts_2311-A6.dtb
   f886c33e0af83cfa22c69ff9258a4f4dcf8c756570c34a644e37925c6f34adfa s3lm_flexwatch_on_audio.dts_2311-A6.dtb

4. 모델명 : HY-IP-BL6085R
○ 펨웨어 파일명: HY-IP-BL6085R01_1.41.02_20201020_R33
○ 펨웨어 버전: 1.41.02_20201020_R33
○ 해시 값(SHA-256): 5EA302CF81E8FC58824913CBA1056D4819DE0FBE356806C303A00FD9B05E9366

5. 모델명: HY-IP-P6370RH
○ 펨웨어 파일명: HY-IP-P6370RH01_1.41.02_20201020_R54
○ 펨웨어 버전: 1.41.02_20201020_R54
○ 해시 값(SHA-256): F3E7C20E7C4C4FE57E411BD0EEFF2A3F3695F6990B75108729A98C1C479D2EE1

6. 모델명: HY-TIP7236R
○ 소프트웨어 파일명 : V13.209B03_20220906_TTA_SECURITY_VERIFIED
○ 버전정보: V13.209B03_T824
○ 해시 값 : 16fdfce4ba67b13972fc2337fac74d3953d7158a1b3bf95b59777037ed45c4d8

7. 모델명: HY-TIP-B3218K
○ 소프트웨어 파일명 : V12.209B01_20220908_TTA_SECURITY_VERIFIED
○ 버전정보: V12.209B01_T824
○ 해시 값 : f3af0b090ebcf061205418725a1d3b29dd8f867de6af21c3dcfaba02a3451506

8. 모델명: HY-WIP-HS369QPTZ , HY-WIP-FS369Q
○ 소프트웨어 파일명 : rf_af-4.52-A6-rp_NB.tar.gz
○ 버전정보: 4.52-A6-rp_NB
○ 해시 값(SHA-256) :
   bcd665d1ff004778a566298f56eebc232f87a9409c522a2818fde97c4db7b7c4 KImage_2311-A6
   cb9636e6562ca5428cc8f6f2b028db4002e9a7fe2f765b73667fd5fc109fffd3 bld_2311-A6.bin
   60c5891e468b5ac56212442ede4735fef97f9cc148e3decbfce4fd9dbbe46210 bst_2311-A6.bin
   ca80b7d2caae8db04678f71ea5e6acede1afc1604af8a6016d52bc9a300d1133 bst_s3l33m_2311-A6.bin
   60c5891e468b5ac56212442ede4735fef97f9cc148e3decbfce4fd9dbbe46210 bst_s3l55m_2311-A6.bin
   079e1a5f1ec6883d8a65839dcaf3552ccd1b81916bf63b23681cc6dd131f805d chgki
   18b9ee50a8908c5c8b3c3e6b82f97287358402a9ceb570d1960fa6b7a908a95b fwup-function
   4c8b38455df44b05bedd7a1daab4767e4dc036553f8bd7615fa46c20bbdc6a2c fwupdate.sh
   ae51770fa5b2ae0dda9db8630407c19506febe3acc73fdbc236a7126be88bfc7 oem_def_hw.sh
   6eb3c491440ba39e6343e79845ddda7f6be83374dec5010361c9bc7280999998 ramdisk_1.52-A6-rp.gz
   ce904eb3dd5dabb4ac880efb23560cf2dd1373f2a47b83336ad5dafeed789e97 rsw_af-4.52-A6-rp_NB.tar.gz
   f886c33e0af83cfa22c69ff9258a4f4dcf8c756570c34a644e37925c6f34adfa s3lm_flexwatch.dts_2311-A6.dtb
   f886c33e0af83cfa22c69ff9258a4f4dcf8c756570c34a644e37925c6f34adfa s3lm_flexwatch_on_audio.dts_2311-A6.dtb
   1739c7c599614a4c4b1bf5a33c75994a643c43cae423af1adb0d6cf39ad724c3 files.hash


9. 모델명: HY-TIP-B3804AI, HY-TIP-P5840AI
○ F/W 버전명 : V13.307B09_T101
○ F/W 파일명 : V13.307B09.tus
○ 해시 값(SHA-256) : 5347a744dc190904b3d9c2d2ca1acbee8bbf8c96b4e50139f5e7acdbcd3e5818

10. 모델명: HY-IP-D9000 , HY-IP-BL9000
○ F/W 버전명 : 2.11.04_20230904_R136
○ F/W 파일명 : 2.11.04_20230904_R136.img
○ 해시 값(SHA-256) : 9E10F6B6AA2B479B5D84B1129C4015C8D97CAEB6951C41DF0D753C32B984D5BF

11. 모델명: HY-EIP-IQD(IR2812Z) , HY-EIP-IQV(IR2812Z)
○ F/W 버전명 : NT28_SWU1_V1.0.0.15
○ F/W 파일명 : nt28_fw_all
○ 해시 값(SHA-256) : 6bf59c2a2bc905cd2b7f5bfdac417e28526396dae288b5f43532c30b75e2924f

12. 모델명: HY-IP-D6080
○ F/W 버전명 : 1.41.06_20230720_R69
○ F/W 파일명 : 1.41.06_20230720_R69.img
○ 해시 값(SHA-256) : EA873E33341825DFBAC3060F3638DF6CF9750120CB8E309B3319A30270D5DA0A

13. 모델명: HY-TIP-B3204U
○ F/W 버전명 : V12.307B03_T101
○ F/W 파일명 : V12.307B03.tus
○ 해시 값(SHA-256): 8b0d1e202b077167e738bc5a3f55802b08bc25a828b87cf2e9f0817f673f3ec9


14. 모델명: HY-WIP-543B , HY-WIP-543D
○ F/W 버전명 : 1.1.23
○ F/W 파일명 : WONWOO_A06_1.1.23_release.img
○ 해시 값(SHA-256): 7d50ea70b3302968cd7aa2a2bf8262556c5199e6b9271bfd838568fd98b753c4


15. 모델명: HY-IPBL-207B
○ F/W 버전명 : v3.1.3.311.SEC
○ F/W 파일명 : FTN-A3_v3.1.3.311.SEC.img
○ 해시 값(SHA-256): 78f89143a0bef463253de71337a83e72cf9159be50318d97c8e1e7f4a1ac31be


16. 모델명: HY-WIP-4M40P
○ F/W 버전명 : 1.12.1905.t190_240127
○ F/W 파일명 : wgk_tta_release_1.12.1905.t190_240127.bin
○ 해시 값(SHA-256):
   f0e6b787c007737d4dae5bef5e4729bce32ddfc7f250100a00de31e713f0ea1b wgk_tta_release_1.12.1905.t190_240127.bin
   78fc3b12330d4d47386df0f23b39b32884f2e8c7e9235918b4545c0575344598 wgk_tta_debug_1.12.1905.t190_240127_dbg.bin


17. 모델명 : HY-VS8018PT
○ F/W 버전명 : V13.307B07_T101
○ F/W 파일명 : V13.307B07_visionic.tus
○ 해시 값(SHA-256) : a8bf07d15ae5f055796e179238f0a9f445b43003f80a464fa068fdcaf4f280a0


18. 모델명 : HY-PW-3604TW
○ F/W 버전명 : 6.1.1.14
○ F/W 파일명 : TTYPE_PD_V6.1.1.14_20230914_13_r1746_ISP_V5006.bin
○ 해시 값(SHA-256) : 572e206ba9bd52a0b1b048b39c23b975f567531007c9ec1dbfb6208997e3aa01


19. 모델명 : HY-PM-SPD
○ F/W 버전명 : 6.1.1.15
○ F/W 파일명 : IPCAM_PD_V6.1.1.15_20231026_18_r1874.bin
○ 해시 값(SHA-256) : 5041a466aab9c963a3f2b1d1385a5a1389195a0633183d90e8e8137ee6178417


20. 모델명 : HY-PH-TWIR
○ F/W 버전명 : 6.1.1.14
○ F/W 파일명 : TTYPE_PD_V6.1.1.14_20230914_13_r1746_ISP_V5006.bin
○ 해시 값(SHA-256) : 572e206ba9bd52a0b1b048b39c23b975f567531007c9ec1dbfb6208997e3aa01


21. 모델명 : HY-PW-4040SPD
○ F/W 버전명 : 6.1.1.15
○ F/W 파일명 : IPCAM_PD_V6.1.1.15_20231026_18_r1874.bin
○ 해시 값(SHA-256) : 5041a466aab9c963a3f2b1d1385a5a1389195a0633183d90e8e8137ee6178417전라남도 순천시 원가곡1길 6-7 (가곡동) ( 우 57924 )
Tel: 061-741-0815 Fax: 061-741-0817
http://www.hyunmyung.co.kr
E-mail : gus0694@naver.com
COPYRIGHT © HYUNMYUNG Co.,Ltd